เปลี่ยนการแสดงผล
ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ รายงานการโปรยเมล็ดพันธุ์ ประจำวันที่ 4 สิงหาคม 2565
5 สิงหาคม 2565 13 ครั้ง
ภาพและวีดีโอ