เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุงานผนังตกแต่ง ชั้นตู้และเคาท์เตอร์ ของงานปรับปรุงอาคารที่ทำการกรมฝนหลวงและการบินเกษตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
18 สิงหาคม 2565 21 ครั้ง