เปลี่ยนการแสดงผล
ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ รายงานการโปรยเมล็ดพันธุ์ ประจำวันที่ 19 กันยายน 2565
20 กันยายน 2565 8 ครั้ง
ภาพและวีดีโอ