เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศราคากลางจัดซื้อชุดเครื่องส่งวิทยุหยั่งอากาศพร้อมอุปกรณ์ ระบบเรดิโอธีโอโดไลท์ ชนิดความถี่ ๑,๖๘๐ MHz จำนวน ๑๖๘ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 กันยายน 2565 115 ครั้ง