เปลี่ยนการแสดงผล
นายสำเริง แสงภู่วงค์ อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร และคณะผู้บริหาร ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย
28 กันยายน 2565 127 ครั้ง
วันที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 08.00 น. นายสำเริง แสงภู่วงค์ อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร และคณะผู้บริหาร ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน ซึ่งเป็นวันที่ระลึกถึงโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ประกาศพระราชบัญญัติแก้ไขพระราชบัญญัติธง พุทธศักราช 2460 โดยมีสาระสำคัญ คือ การประกาศให้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งได้มีการประกาศไว้ ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2460 อนึ่ง จากมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 เห็นชอบให้วันที่ 28 กันยายน ของทุกปีเป็นวันพระราชทานธงชาติไทย
ภาพและวีดีโอ