เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศราคากลางการจัดจ้างซ่อมแซมฝ้าเพดาน ไฟแสงสว่างและเครื่องปรับอากาศ ห้องประชุมเทวกุล อาคารที่ทำการกรมฝนหลวงและการบินเกษตร แขวงลาดยาว เขตุจตุจักร กรุงเทพมหานคร
29 กันยายน 2565 236 ครั้ง