เปลี่ยนการแสดงผล
ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ ซักซ้อมความเข้าใจและเตรียมแผนแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ประจำปี 2566
11 พฤศจิกายน 2565 18 ครั้ง
ภาพและวีดีโอ