เปลี่ยนการแสดงผล
สรุปผลการปฏิบัติการฝนหลวง ประจำวันที่ 4 ธันวาคม 2565
4 ธันวาคม 2565 16 ครั้ง