เปลี่ยนการแสดงผล
สรุปผลการปฏิบัติการฝนหลวง ประจำวันที่ 5 ธันวาคม 2565
5 ธันวาคม 2565 20 ครั้ง