เปลี่ยนการแสดงผล
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การเดินอากาศตามขีดความสามารถของระบบเครื่องช่วยเดินอากาศของเครื่องบิน (Performance Based Navigation-PBN) และระบบนำทางด้วยดาวเทียม (Global Navigation Satellite System-GNSS)
20 ธันวาคม 2565 177 ครั้ง
วันที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 10.30 น. นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร รักษาราชการแทนอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การเดินอากาศตามขีดความสามารถของระบบเครื่องช่วยเดินอากาศของเครื่องบิน (Performance Based Navigation-PBN) และระบบนำทางด้วยดาวเทียม (Global Navigation Satellite System-GNSS) ณ ห้องประชุมชั้น 3 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กรุงเทพมหานคร โดยมีนายจเด็ด กลิ่นชื่น ผู้อำนวยการกองบริหารการบินเกษตร เป็นผู้กล่าวรายงาน
โดยวัตถุประสงค์การจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ที่ถูกต้องเกี่ยวกับระบบการเดินอากาศแบบ Performance-Based Navigation ระบบนำทางด้วยดาวเทียม (Global Navigation Satellite System) สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้กับระบบ Integrated Flight Deck ตามแบบที่ใช้กับเครื่องบินที่ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง สามารถปฏิบัติการบินลงสนามแบบ Required Navigation Performance (RNP) ทั้งแบบ มีหรือไม่มี ระบบดาวเทียมเสริม (Satellite-based Augmentation Systems ) ได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานสากล ตลอดจนนำระบบการบินแบบ Performance-Based Navigation มาประยุกต์การบินปฏิบัติการฝนหลวง ร่วมกับการบินของทางราชการและการบินพาณิชย์ได้อย่างความปลอดภัย ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมอบรม ประกอบด้วย นักบินกองบริหารการบินเกษตร ผู้สังเกตการณ์ วิทยากร และคณะทำงาน จำนวน 96 คน
ภาพและวีดีโอ