เปลี่ยนการแสดงผล
ร่างประกาศประกวดราคาจัดซื้อสารฝนหลวงเกลือแป้ง แบบ ๔/๒ จำนวน ๑,๐๐๐ ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27 ธันวาคม 2565 650 ครั้ง