เปลี่ยนการแสดงผล
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนเข้า-ออก ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือตอนล่าง ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26 มิถุนายน 2566 284 ครั้ง