เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพิ่มเติม ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพิ่มเติม
11 กรกฎาคม 2566 686 ครั้ง