เปลี่ยนการแสดงผล
อธิบดีฝนหลวงฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือพื้นทุ่งกุลาร้องไห้
25 สิงหาคม 2566 100 ครั้ง
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 10.45 น. นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี นายสันทัด แสนทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เข้าร่วมประชุมหารือ พร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อาสาสมัครฝนหลวงและเกษตรกรพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งจากข้อมูลการขอรับบริการฝนหลวงของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร พบว่ามีผู้ขอรับบริการฝนหลวงที่อยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากถึงร้อยละ 57 รองลงมาคือภาคเหนือร้อยละ 21 ภาคตะวันออกและภาคกลางร้อยละ 8 และภาคใต้ร้อยละ 6 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร โดยศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จึงตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดสุรินทร์ขึ้นเป็นการเฉพาะกิจ เพื่อปฏิบัติภารกิจทำฝนบรรเทาปัญหาภัยแล้งช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรของพี่น้องเกษตรกร ระหว่างวันที่ 20 - 31 สิงหาคม 2566 โดยใช้เครื่องบิน CARAVAN จำนวน 4 ลำ วางแผนขึ้นบินปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา โดยมีพื้นที่เป้าหมายบริเวณทุ่งกุลาร้องไห้ ซึ่งเป็นพื้นที่รอยต่อ 5 จังหวัด ได้แก่ จ.ร้อยเอ็ด จ.ยโสธร จ.มหาสารคาม จ.ศรีสะเกษ และจ.สุรินทร์ และพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง ทำให้มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณพื้นที่ จ.สุรินทร์ จ.บุรีรัมย์ จ.มหาสารคาม จ.ร้อยเอ็ด จ.บุรีรัมย์ และ จ.ศรีสะเกษ
นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กล่าวว่า จากภาวะเอลนีโญ ทำให้ประเทศไทยเริ่มได้รับผลกระทบจากสภาวะฝนที่ตกน้อยในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะภาคอีสานตอนล่าง ซึ่งอยู่ในช่วงเพาะปลูกและพื้นที่ส่วนใหญ่ต้องอาศัยน้ำฝน ซึ่งหากขาดน้ำอาจส่งผลกระทบทำให้ผลผลิต ทางการเกษตรเสียหาย โดยเฉพาะพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 2 ล้านไร่ ครอบคลุมพื้นที่ 13 อำเภอ 5 จังหวัด กรมฝนหลวงและการบินเกษตร จึงได้เร่งดำเนินการตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเป็นการเฉพาะกิจที่ จ.สุรินทร์ เพื่อปฏิบัติการฝนหลวงเพิ่มปริมาณน้ำช่วยเหลือพื้นที่เกษตรของพี่น้องประชาชน ซึ่งคาดว่าจะบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรได้ในระดับหนึ่ง
อย่างไรก็ตามต้องขอรณรงค์ให้พี่น้องประชาชนช่วยกันบริหารจัดการแหล่งน้ำของตนเอง ให้มีปริมาณน้ำที่ใช้การได้ในยามฉุกเฉิน ทั้งนี้ พี่น้องประชาชน พี่น้องเกษตรกร สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารแจ้งสถานการณ์ความต้องการน้ำเพื่อขอรับบริการฝนหลวงได้เป็นประจำทุกวันที่ศูนย์ปฏิบัติการ ฝนหลวงประจำภูมิภาค อาสาสมัครฝนหลวงในพื้นที่ หน่วยงานอำเภอ/จังหวัด ช่องทางโซเชียลมีเดีย @drraa_pr และหมายเลขโทรศัพท์ 02-1095100 ต่อ 410 หรือช่องทางเพจ Facebook กรมฝนหลวงและบินเกษตร, Instagram, Tiktok, Twitter : @drraa_pr
ภาพและวีดีโอ