เปลี่ยนการแสดงผล
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับสถานีอุตุนิยมวิทยา (Weather Station) จำนวน 5 สถานี พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 ธันวาคม 2566 112 ครั้ง