เปลี่ยนการแสดงผล
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อสารฝนหลวงแคลเซียมออกไซด์ ชนิดผง จำนวน 300 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 มกราคม 2567 65 ครั้ง