เปลี่ยนการแสดงผล
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อสารฝนหลวงแคลเซียมคลอไรด์ ชนิดผง จำนวน 200 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 มกราคม 2567 66 ครั้ง