เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศยกเลิกนประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระยะเวลา 1 ก.พ.67 ถึง 31 พ.ค. 67 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 มกราคม 2567 50 ครั้ง