เปลี่ยนการแสดงผล
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาอุปกรณ์ถ่ายทอดระบบประชุมทางไกล แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑ ระบบ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddig)
27 มีนาคม 2567 45 ครั้ง