เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อโครงการอุปกรณ์และโปรแกรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ฝนหลวง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29 มีนาคม 2567 42 ครั้ง