เปลี่ยนการแสดงผล
ร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อเครื่องเฮลิคอปเตอร์ (จำนวนที่นั่งไม่น้อยกว่า ๑๔ ที่นั่ง) ขนาด ๒ เครื่องยนต์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน ๑ ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28 พฤษภาคม 2567 132 ครั้ง