เปลี่ยนการแสดงผล
ร่างประกาศ,ร่างเอกสาร,ราคากลาง เรื่อง ประกวดราคาเช่าระบบเครือข่ายกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (1 มกราคม - 30 กันยายน 2561) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10 พฤศจิกายน 2560 706 ครั้ง