เปลี่ยนการแสดงผล
ราคากลาง จ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน (ทำหน้าที่บด-ผสมโปรยสารฝนหลวง) สำหรับปฏิบัติงานตามศูนย์/หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จำนวน 5 รายการ
21 ธันวาคม 2560 341 ครั้ง