เปลี่ยนการแสดงผล
จ้างเหมาเอกชนดำเนินงานส่วนราชการของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ให้บริการด้านงานตรวจอากาศฝนหลวง (เจ้าพนักงานตรวจอากาศ) ของสถานีเรดาร์ฝนหลวงอมก๋อย จำนวน 1 ราย
26 กันยายน 2561 223 ครั้ง