เปลี่ยนการแสดงผล
จ้างเหมาเอกชนดำเนินงานส่วนราชการของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ให้บริการงานในด้านงานตรวจอากาศ(สถานีเรดาร์ฝนหลวงพิมาย)
26 กันยายน 2561 289 ครั้ง