เปลี่ยนการแสดงผล
จ้างเหมาเอกชนดำเนินงานส่วนราชการของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ให้บริการงานในด้านงานช่างทั่วไป(สถานีเรดาร์ฝนหลวงพิมาย)
26 กันยายน 2561 232 ครั้ง