เปลี่ยนการแสดงผล
ราคากลาง จ้างเหมาเอกชนดำเนินงานส่วนราชการของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ให้บริการงานเจ้าหน้าที่บริหารงานพัสดุ ของกองพัสดุ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร จำนวน 1 ราย
24 กันยายน 2561 263 ครั้ง