เปลี่ยนการแสดงผล
จ้างเหมาเอกชนดำเนินงานส่วนราชการของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลางจำนวน 13 ราย
28 กันยายน 2561 278 ครั้ง