เปลี่ยนการแสดงผล
ราคากลาง จ้างเหมาเอกชนดำเนินงานส่วนราชการของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ให้บริการด้านงานตรวจอากาศฝนหลวง (เจ้าพนักงานตรวจอากาศ) ของสถานีเรดาร์ฝนหลวงสัตหีบ จำนวน 1 ราย
2 ตุลาคม 2561 266 ครั้ง