เปลี่ยนการแสดงผล
ราคากลาง จัดซื้อโครงการระบบกล้องวงจรปิดผ่านระบบเครือข่าย ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 1 ระบบ
12 ตุลาคม 2561 245 ครั้ง