เปลี่ยนการแสดงผล
ราคากลาง จ้างเหมาเอกชนดำเนินงานส่วนราชการของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ให้บริการงานเจ้าหน้าที่บริหารงานพัสดุ ของกองพัสดุ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร จำนวน 1 ราย
9 ตุลาคม 2561 171 ครั้ง