เปลี่ยนการแสดงผล
ราคากลาง จ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักและส่วนประกอบ ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 แห่ง
11 ตุลาคม 2561 772 ครั้ง