เปลี่ยนการแสดงผล
ราคากลาง จ้างเหมาเอกชนดำเนินงานส่วนราชการของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ให้บริการงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ของสำนักงานเลขานุการกรม กลุ่มบริหารการคลัง จำนวน 1 ราย
26 ตุลาคม 2561 280 ครั้ง