เปลี่ยนการแสดงผล
ราคากลาง จ้างเหมาเอกชนดำเนินงานส่วนราชการของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ให้บริการงานตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ของสำนักงานเลขานุการกรม กลุ่มบริหารการคลัง จำนวน 1 ราย
26 ตุลาคม 2561 202 ครั้ง