เปลี่ยนการแสดงผล
ราคากลาง จัดซื้อเครื่องวิทยุสื่อสารและเครื่องช่วยเดินอากาศ VHF-COMM/NAV/GPS ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 1 เครื่อง
29 พฤศจิกายน 2561 235 ครั้ง