เปลี่ยนการแสดงผล
ราคากลางจัดซื้อรถเติมน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน ขนาดความจุถัง 16,000 ลิตร ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 1 คัน
28 มกราคม 2562 179 ครั้ง