เปลี่ยนการแสดงผล
ราคากลาง จัดซื้อเครื่องส่งวิทยุหยั่งอากาศระบบเรดิโอธีโอโดไลท์ ชนิดความถี่ 1680 MHz จำนวน 3,700 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มกราคม 2562
21 มกราคม 2562 305 ครั้ง