เปลี่ยนการแสดงผล
ราคากลาง จัดซื้อห้องปฏิบัติการตรวจอากาศฝนหลวงแบบเคลื่อนที่ จำนวน 5 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤศจิกายน 2561
30 พฤศจิกายน 2561 151 ครั้ง