เปลี่ยนการแสดงผล
ร่างประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการฝนหลวงคลาวน์เพื่อบริหารจัดการข้อมูล กรมฝนหลวงและการบินเกษตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7 ธันวาคม 2560 591 ครั้ง