เปลี่ยนการแสดงผล
ร่างประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลฝนหลวงเพื่อรองรับการบูรณาการข้อมูล กรมฝนหลวงและการบินเกษตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 ธันวาคม 2560 698 ครั้ง