เปลี่ยนการแสดงผล
องคมนตรี ติดตามการดำเนินงานการปฏิบัติการฝนหลวงพื้นที่ภาคกลาง
29 เมษายน 2562 1,076 ครั้ง
องคมนตรี สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวง เดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติการฝนหลวงของพื้นที่ภาคกลาง ณ ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลาง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยนายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดเผยว่า ในปี 2562 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร มีการตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จำนวน 10 หน่วยปฏิบัติการ ได้แก่ หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดลพบุรี จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดอุดรธานี จังหวัดจันทบุรี อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดสงขลา และจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งฐานเติมสารฝนหลวง จำนวน 5 ฐาน ที่จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดระยอง และจังหวัดสระแก้ว ใช้อากาศยานของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร จำนวน 22 ลำ และได้รับการสนับสนุนจากกองทัพอากาศ จำนวน 10 ลำ เพื่อปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือให้ครอบคลุมพื้นที่ที่ประสบภัยแล้งและภัยพิบัติทั่วประเทศ สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึงปัจจุบัน ด้านภารกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง มีการขึ้นบินปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อสร้างความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่เกษตรกรรมและป่าไม้ เพิ่มปริมาณน้ำฝนให้พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ประสบภัยแล้ง พื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค และเติมน้ำต้นทุนให้กับเขื่อนกักเก็บน้ำ จำนวน 49 วัน 1,035 เที่ยวบิน มีวันฝนตกจำนวน 46 วัน คิดเป็นร้อยละ 82 ซึ่งทำให้มีฝนตกในพื้นที่เป้าหมายรวม 46 จังหวัด ด้านภารกิจบรรเทาปัญหาหมอกควัน ไฟป่า และฝุ่นละอองขนาดเล็ก ได้ปฏิบัติการช่วยเหลือพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยได้ขึ้นบินปฏิบัติการฝนหลวง จำนวน 29 วัน 97 เที่ยวบิน มีวันฝนตก จำนวน 17 วัน ทำให้มีฝนตกบริเวณพื้นที่ประสบปัญหาดังกล่าว รวม 12 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ตาก น่าน แพร่ พะเยา ลำปาง แม่ฮ่องสอน เชียงราย ลำพูน เลย สุราษฏร์ธานี และพื้นที่ไฟไหม้ป่าพรุโต๊ะแดง จังหวัดนราธิวาส และด้านภารกิจยับยั้งการเกิดพายุลูกเห็บ ได้ขึ้นบินปฏิบัติการช่วยเหลือพื้นที่เป้าหมายบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม 22 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ลำพูน กำแพงเพชร ตาก น่าน พะเยา พิษณุโลก เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ นครสวรรค์ ลพบุรี ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา มหาสารคาม ร้อยเอ็ด เลย สกลนคร สุรินทร์ นครพนม อุดรธานี และกาฬสินธุ์ รวมจำนวนวันปฏิบัติการ 33 วัน 44 เที่ยวบิน มีวันฝนตก จำนวน 29 วัน จากนั้นในช่วงบ่าย พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี และคณะ เดินทางลงพื้นที่บ้านของนางชัญนันท์ รักซ้อน เกษตรกรและอาสาสมัครฝนหลวงของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ที่อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อรับทราบปัญหาการประสบภัยแล้งของพื้นที่เกษตรมันสำปะหลังและเกษตรแบบผสมสาน ซึ่งขณะนี้ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำในการเพาะปลูกพืช เนื่องจากพื้นที่การเกษตรดังกล่าวอยู่นอกเขตชลประทาน ต้องอาศัยน้ำฝน และมีเพียงบ่อน้ำที่รองรับน้ำเก็บกักไว้ใช้การ ซึ่งไม่เพียงพอสำหรับการเพาะปลูกและการเจริญเติบโตของพืชในฤดูกาลนี้ อย่างไรก็ตาม พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข จึงได้กำชับให้กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ติดตามสถานการณ์ภัยแล้งและปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรและประชาชนอย่างใกล้ชิด เพื่อปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือพื้นที่ที่ประสบปัญหาภัยแล้งและปัญหาภัยพิบัติต่างๆ ทันทีเมื่อสภาพอากาศเอื้ออำนวย
ภาพและวีดีโอ