เปลี่ยนการแสดงผล
คำสั่งกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ที่ 464/2560 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เรื่องแก้ไขคำสั่งมอบอำนาจหน้าที่ให้ผู็อำนวยการกอง เลขานุการกรม ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู็อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง ผู็อำนวยการศูนย์ฝนหลวงหัวหิน หัวหน้าสนามบิน และหัวหน้าสถานีเรดาร์หัวหิน ในการสั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
21 มิถุนายน 2562 207 ครั้ง