เปลี่ยนการแสดงผล
คำสั่งกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ที่ 373/2560 ลงวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เรื่องมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการกอง เลขานุการกรม ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง ผู็อำนวยการศูนย์ฝนหลวงหัวหิน หัวหน้าสนามบินและหัวหน้าสถานีเรดาร์ฝนหลวง ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
21 มิถุนายน 2562 149 ครั้ง