เปลี่ยนการแสดงผล
คำสั่งกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ที่ 430/2560 ลงวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เรื่องมอบอำนาจให้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
21 มิถุนายน 2562 152 ครั้ง