เปลี่ยนการแสดงผล
คำสั่งกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ที่ 134/2560 ลงวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2560 เรื่องมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการกอง เลขานุการกรม ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ผู้อำนวยการศูนย์ หัวหน้าสนามบิน และหัวหน้าสถานีเรดาร์ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
21 มิถุนายน 2562 205 ครั้ง