เปลี่ยนการแสดงผล
ราคากลาง ก่อสร้างกำแพงดินพร้อมวางท่อและรางระบายน้ำภายในศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลาง ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 งาน
12 กรกฎาคม 2562 593 ครั้ง