เปลี่ยนการแสดงผล
ราคากลางจัดซื้อเครื่องแต่งกายเจ้าหน้าที่กรมฝนหลวงและการบินเกษตร (นักบิน ช่างเครื่องบิน และช่างอิเล็กทรอนิกส์การบิน) จำนวน ๓ รายการ
5 สิงหาคม 2562 513 ครั้ง