เปลี่ยนการแสดงผล
ร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องแต่งกายเจ้าหน้าที่กรมฝนหลวงและการบินเกษตร (นักบิน ช่างเครื่องบิน และช่างอิเล็กทรอนิกส์การบิน) จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5 สิงหาคม 2562 156ครั้ง