เปลี่ยนการแสดงผล
คำสั่งกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ที่ 12/2560 ลงวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2560 เรื่องมอบอำนาจให้รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรสั่งการและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
13 กันยายน 2562 184 ครั้ง