เปลี่ยนการแสดงผล
คำสั่งกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ที่ 55/2561 ลงวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2561 เรื่องมอบอำนาจหน้าที่ให้รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรสั่งการและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
13 กันยายน 2562 218 ครั้ง